Курсове по

Български език и Литература

Основната ни цел е да стимулираме – удоволствие от четенето, съзнание за важността на езиковата култура и радост от осъзнатото собствено израстване. Затова в „Да Винчи“ приемаме преподаването на български език и литература като отговорна мисия – с ясното съзнание, че процесът на обучение е тясно обвързан с процеса на възпитание, и отчитайки значимостта на езиковите компетентности за пълноценното развитие на личността.

Прилагаме методика, която е фокусирана в задълбоченото усвояване на учебния материал и цели постигането на максимални резултати по български език и литература при НВО в 7 клас. Учебното съдържание е структурирано в отделни теми, които включват теоретично съдържание и проверка на усвоените знания чрез тестове. Реагираме на всички промени в нормативната уредба. Занятията се организират така, че учебният процес да обхваща и надгражда изучаваното в клас. 

В рамките на учебната година учениците ни разполагат със систематизирани материали,  улесняващи възприемането на изучаваното съдържание и достъп до онлайн платформа с тренировъчни тестове по темите.